1,6-Bis(cyano-guanidino)hexane

  • Product:1,6-Bis(cyano-guanidino)hexane
  • CAS No.:15894-70-9